Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Propozice interpretační soutěže INTERPORTA

Hudební soutěž INTERPORTA a navazuje na historické tradice festivalu PORTA, založeného v roce 1967 v Ústí nad Labem. Je mezinárodní a přispívá k rozvoji a popularizaci nejrůznějších hudebních žánrů a jejich interpretů a k rozvoji nové autorské tvorby.

V nesoutěžních programových částech se formou samostatných nebo společných koncertů, či recitálů představují dřívější vítězové festivalu, domácí i zahraniční hosté a umělci dalších hudebních žánrů. Celá akce je doprovázena dalšími aktivitami.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je INTERPORTA z. s. Ústí nad Labem, který při přípravě a realizaci spolupracuje s dalšími zahraničními a tuzemskými subjekty a partnery.
 2. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.
 3. Soutěže se může zúčastnit kapela, formace či jednotlivec postupující z Českého finále Porty, festivalu Brána a národních festivalů partnerských zemí, nebo jsou vybráni pořadatelem či národní asociací daných žánrů z obdobných zahraničních festivalů, soutěží a přehlídek.
 4. INTERPORTA je určená pro soutěžící od 14 let. Soutěžící skupina musí mít většinu členů starších čtrnácti let. Omezení se nevztahuje na vítěze festivalu BRÁNA.
 5. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky, jejíž tiskopis je zaslán všem soutěžícím, dává soutěžící souhlas s pořízením audio a video záznamu, nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti soutěže INTERPORTA za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce, nebo toto jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud bude mít soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.
 6. Soutěž se koná každý rok.

II. CÍLE SOUTĚŽE

 1. Vytvoření platformy pro vzájemné porovnávání hudebního umu, porovnání trendů a stylů v mezinárodním měřítku.
 2. umožnit hudebníkům koncertovat před odborníky z řady zemí i širokou veřejností a mít možnost se porovnat se zahraničními účastníky soutěže.
 3. podporovat a přispívat k rozvíjení umělecké a koncertní činnosti hudebníků, pomáhat při jejich prezentaci v médiích a na dalších festivalech a soutěžích.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci se zahraničními účastníky.

III. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Soutěž se může skládat z více soutěžních koncertů. Strukturu určuje pořadatel při vyhlášení ročníku. Případné rozdělení soutěžících do jednotlivých částí a pořadí jejich soutěžních vystoupení určuje pořadatel.
 2. Rozsah vystoupení stanovuje předem pořadatel. (Solisté 20 min, ostatní formace 25 min). Porota, pro objektivní rozhodování, může tento čas prodloužit o 5 min.
 3. 3. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 4. Každý soutěžící subjekt obdrží v předstihu základní informace o soutěži a tiskopis na přihlášku.

IV. PRŮBĚH A HODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Vystoupení soutěžících hodnotí odborná porota, která má minimálně pět členů a její počet musí být vždy lichý. Porota je složena s českých a zahraničních aktivních odborníků z řad hudebníků, teoretiků, publicistů a fundovaných pedagogů odborných škol a konzervatoří.
 2. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele a uložen v archivu festivalu.
 3. Kritériem je kvalita interpretace.
 4. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY z .s. na návrh vedoucího soutěží.
 5. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, t.j. v porotě nemá působit porotce, který soutěžící připravoval, který přímo spolupracuje se soutěžícími nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 6. Rozhodnutí poroty je konečné.
 7. Soutěží se o trofej INTERPORTA, která vychází z tradic festivalu Porta a také o druhé a třetí místo. Porota může ocenit i další soutěžící za výjimečné interpretační výkony, či přínos pro žánr. Vítěz může získat také další dary od partnerů akce a event. možnost účasti na dalších festivalech a přehlídkách.
 8. V rámci soutěže bude udělena i cena diváků. Způsob stanovení vítěze této ceny, o které rozhodují výhradně diváci, určí vždy před zahájením vlastní soutěže výbor spolku.
 9. Pořadatel má právo vyhlásit další soutěže a aktivity zaměřené na rozvoj všech hudebních žánrů festivalu.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád je závazný pro všechny soutěžící. Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení bude považováno za neplatné.
 2. Během celého průběhu akce jsou všichni soutěžící k dispozici vyhlašovateli a mohou být podle potřeb využití na prezentační a společenské doprovodné aktivity v místě konání soutěže i v blízkém okolí.
 3. Děti do 15 let jsou povinné přijít na soutěž v doprovodu dospělé osoby (pedagoga, vedoucího souboru, rodiče nebo jiné dospělé osoby), která chrání jejich bezpečnost a řeší jejich problémy organizačního, či sociálního charakteru.
 4. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva vážící se k tomuto dílu, zejména autorská práva, a nevztahují se na ně práva třetích osob.
 5. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže vyhlašovateli INTERPORTA z.s. licenci v neomezeném územním či věcném rozsahu na celou dobu trvání jeho majetkových práv k soutěžním dílům, a to na tyto způsoby použití: provedení rozmnoženiny děl, zařazení děl do databáze, zpřístupnění děl veřejnosti, veřejné vystavení děl. Soutěžící uděluje tuto licenci bezplatně a pro účely propagace soutěže INTERPORTA.
 6. Soutěžící dává přihlášením do soutěže INTERPORTA souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely spojené se soutěží INTERPORTA po celou dobu jejího trvání.
 7. Celou soutěž ekonomicky zajišťuje vyhlašovatel INTERPORTA z. s. ve spolupráci s dalšími subjekty.
 8. Tyto Propozice byly schváleny dne 10.1.2018 na jednání Výboru spolku INTERPORTA z.s.

V Ústí nad Labem, dne 10.1.2018, Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru spolku

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter