Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.      Další informace

Placeholder

Propozice soutěže INTERPORTA

Hudební soutěž INTERPORTA a navazuje na historické tradice festivalu PORTA, založeného v roce 1967 v Ústí nad Labem. Je mezinárodní a přispívá k rozvoji a popularizaci nejrůznějších hudebních žánrů a jejich interpretů a k rozvoji nové autorské tvorby.

V nesoutěžních programových částech se formou samostatných nebo společných koncertů, či recitálů představují dřívější vítězové festivalu, domácí i zahraniční hosté a umělci dalších hudebních žánrů. Celá akce je doprovázena dalšími aktivitami.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 1. Vyhlašovatelem a pořadatelem soutěže je INTERPORTA z. s. Ústí nad Labem, který při přípravě a realizaci spolupracuje s dalšími zahraničními a tuzemskými subjekty a partnery. Je součástí projektu Rodinné stříbro Ústeckého kraje.
 2. Soutěž je zaměřena na hudební žánry populární hudby, zejména folku, country, trampské písně, folk blues, folk rocku a world music.
 3. Soutěže se může zúčastnit kapela, formace či jednotlivec postupující z Českého finále Porty, festivalu Brána a národních festivalů partnerských zemí, nebo jsou vybráni pořadatelem či národní asociací daných žánrů z obdobných zahraničních festivalů, soutěží a přehlídek.
 4. INTERPORTA je určená pro soutěžící od 14 let. Soutěžící skupina musí mít většinu členů starších čtrnácti let. Omezení se nevztahuje na vítěze festivalu BRÁNA.
 5. Vyplněním a odesláním soutěžní přihlášky, jejíž tiskopis je zaslán všem soutěžícím, dává soutěžící souhlas s pořízením audio a video záznamu, nebo s přímým přenosem jeho vystoupení ve všech soutěžních stupních a k případnému veřejnému užití pořízené nahrávky. Dále uděluje svolení k vydání nahrávky v rámci vydavatelské činnosti soutěže INTERPORTA za podmínek, které neporušují autorský zákon ČR. Případný nesouhlas musí soutěžící výslovně uvést v přihlášce, nebo toto jiným prokazatelným způsobem oznámit pořadateli. Pokud bude mít soutěžící výhrady ke kvalitě nahrávky uvažované pro vydání na CD, není povinen dát souhlas k jejímu užití.
 6. Soutěž se koná každý rok.

II. CÍLE SOUTĚŽE

 1. Vytvoření platformy pro vzájemné porovnávání hudebního umu, porovnání trendů a stylů v mezinárodním měřítku.
 2. umožnit hudebníkům koncertovat před odborníky z řady zemí i širokou veřejností a mít možnost se porovnat se zahraničními účastníky soutěže.
 3. podporovat a přispívat k rozvíjení umělecké a koncertní činnosti hudebníků, pomáhat při jejich prezentaci v médiích a na dalších festivalech a soutěžích.
 4. Navazovat nové osobní kontakty a spolupráci se zahraničními účastníky.

III. SOUTĚŽNÍ ŘÁD

 1. Soutěž se může skládat z více soutěžních koncertů. Strukturu určuje pořadatel při vyhlášení ročníku. Případné rozdělení soutěžících do jednotlivých částí a pořadí jejich soutěžních vystoupení určuje pořadatel.
 2. Rozsah vystoupení stanovuje předem pořadatel a musí být pro všechny soutěžící stejný.
 3. V soutěži není dovoleno použít playback. Systém Looper je povolen při tvorbě hlasů a zvuků přímo při jevištní produkci, jejíž délka je v souladu se stanoveným rozsahem vystoupení.
 4. Každý soutěžící subjekt obdrží v předstihu základní informace o soutěži a tiskopis na přihlášku.

IV. PRŮBĚH A HODNOCENÍ SOUTĚŽE

 1. Vystoupení soutěžících hodnotí odborná porota, která má minimálně pět členů a její počet musí být vždy lichý. Porota je složena s českých a zahraničních aktivních odborníků z řad hudebníků, teoretiků, publicistů a fundovaných pedagogů odborných škol a konzervatoří.
 2. Porotci rozhodují tajně, písemně na hlasovacím listu. Individuální hodnocení se sčítá a zapisuje do protokolu, který vyhotovují a podpisem stvrzují předseda poroty spolu se zástupcem pořadatele a uložen v archivu festivalu.
 3. Kritériem je kvalita interpretace.
 4. Porotu jmenuje výbor INTERPORTY z .s. na návrh vedoucího soutěží.
 5. Člen odborné poroty nesmí být v konfliktu zájmů, t.j. v porotě nemá působit porotce, který soutěžící připravoval, který přímo spolupracuje se soutěžícími nebo je se soutěžícími v blízkém příbuzenském vztahu.
 6. Rozhodnutí poroty je konečné.
 7. Soutěží se o trofej INTERPORTA, která vychází z tradic festivalu Porta a také o druhé a třetí místo. Porota může ocenit i další soutěžící za výjimečné interpretační výkony, či přínos pro žánr. Vítěz může získat také další dary od partnerů akce a event. možnost účasti na dalších festivalech a přehlídkách.
 8. V rámci soutěže bude udělena i cena diváků. Způsob stanovení vítěze této ceny, o které rozhodují výhradně diváci, určí vždy před zahájením vlastní soutěže výbor spolku.
 9. Pořadatel má právo vyhlásit další soutěže a aktivity zaměřené na rozvoj všech hudebních žánrů festivalu.

V. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

 1. Tento soutěžní řád je závazný pro všechny soutěžící . Při jeho nedodržení nemusí být soutěžící přijat do soutěže nebo jeho soutěžní vystoupení bude považováno za neplatné.
 2. Během celého průběhu akce jsou všichni soutěžící k dispozici vyhlašovateli a mohou být podle potřeb využití na prezentační a společenské doprovodné aktivity v místě konání soutěže i v blízkém okolí.
 3. Děti do 15 let jsou povinné přijít na soutěž v doprovodu dospělé osoby (pedagoga, vedoucího souboru, rodiče nebo jiné dospělé osoby), která chrání jejich bezpečnost a řeší jejich problémy organizačního, či sociálního charakteru.
 4. Soutěžící přihlášením do soutěže prohlašuje, že jeho soutěžní dílo má vypořádána všechna práva vážící se k tomuto dílu, zejména autorská práva, a nevztahují se na ně práva třetích osob. 5. Soutěžící uděluje přihlášením do soutěže vyhlašovateli INTERPORTA z.s. licenci v neomezeném územním či věcném rozsahu na celou dobu trvání jeho majetkových práv k soutěžním dílům, a to na tyto způsoby použití: provedení rozmnoženiny děl, zařazení děl do databáze, zpřístupnění děl veřejnosti, veřejné vystavení děl. Soutěžící uděluje tuto licenci bezplatně a pro účely propagace soutěže INTERPORTA.
 5. Soutěžící dává přihlášením do soutěže INTERPORTA souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených v přihlášce pro účely spojené se soutěží INTERPORTA po celou dobu jejího trvání.
 6. Celou soutěž ekonomicky zajišťuje vyhlašovatel INTERPORTA z. s. ve spolupráci s dalšími subjekty. Soutěžícím vyhlašovatel zajišťuje:- bezplatný vstup na všechny koncerty celého festivalu - ubytování - příspěvek na cestovné - propagaci v elektronické a tištěné podobě.
 7. Tyto Propozice byly schváleny dne 10.1.2018 na jednání výboru spolku INTERPORTA z.s.

V Ústí nad Labem, dne 10.1.2018, Ing. Josef Vejlupek v.r., předseda výboru spolku

PARTNEŘI SOUTĚŽE

 

 

 

 

 
INTERPORTA, do roku 2017 Mezinárodní festival PORTA v Ústí nad Labem, je především mezinárodní soutěží hudebních skupin i jednotlivců v oblasti folk, country i současných trampských písní. Navazuje na padesátiletou tradici proslulého festivalu PORTA, který vznikl v roce 1967 právě v Ústí nad Labem.
Jediným pořadatelem této mezinárodní soutěže je nově založený zapsaný spolek INTERPORTA. Jeho členy jsou jak dlouholetí pořadatelé Mezinárodního festivalu PORTA, tak noví příchozí z řad ústeckých muzikantů.

 

Kontakt

INTERPORTA z. s.

Višňová 2834/ 1, Severní Terasa
400 11 Ústí nad Labem

IČO : 06575277
e-mail: interporta@seznam.cz
http://www.interporta.cz
 

Facebook   twiter